SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Maximale inzet op de noodzakelijke versnelling

De klimaatverandering is zichtbaarder dan ooit en ons handelen in de komende jaren bepaalt of klimaatverandering beperkt wordt of juist compleet uit de hand loopt. De bouwkolom is ondertussen druk bezig te verduurzamen, maar met de huidige inzet en aanpak gaat dat ondanks alle goede bedoelingen VEEL te langzaam. Versnelling en versimpeling zijn noodzakelijk, maar tegelijkertijd complex in een markt met een tekort aan vakmensen, een sterk versnipperde bouwkolom en ingewikkelde regelgeving.  

Het SlimRenoveren-principe: het gaat niet langer  om de vraag hoe snel we in het huidige systeem nog kunnen gaan, maar om de vraag wat nu nodig is om de doelstellingen wél te halen.

afbeelding 277
afbeelding 278

Samenwerken tussen vraag en aanbod en vanuit de bedoeling

Samenwerken is iets anders dan samen werken. In een markt waarin traditioneel een grote kloof heeft bestaan tussen de (voorschrijvende) opdrachtgever en de (uitvoerende) opdrachtnemer is samenwerken met alle belangen op tafel geen vanzelfsprekendheid. Met de opkomst van ketensamenwerking en projectoverstijgend samenwerken, ontstaat er een nieuwe balans en meer kansen voor samenwerken vanuit het gezamenlijk belang. Zo ontstaat ruimte voor innovatieve ideeën en het loslaten van principes die transitie in de weg staan.

Het SlimRenoveren-principe: de bedoeling met elkaar centraal zetten, zorgen dat alle belangen ter tafel komen en investeren in de mens achter de functie om tot de beste samenwerking te komen.

Integraal plannen en ontwikkelen van verduurzaming

De vraagstukken van vandaag en morgen vragen om een integrale blik op verduurzaming. Sturen op uitsluitend een te behalen energielabel en gasloos verwarmen, dragen niet bij aan een duurzame woningvoorraad op termijn en zeker niet aan een optimale Total Cost of Ownership. Het gaat naast energiebesparing en CO2-reductie ook om waardeontwikkeling, exploitatiekosten en -opbrengsten in een integrale businesscase, passende huisvesting voor huidige en toekomstige doelgroepen, woonbeleving en strategische keuzes over de totale restlevensduur van het vastgoed.

Het SlimRenoveren-principe: verder kijken dan alleen een energielabel en een huurprijs en ook zaken als doelgroep, vastgoedstrategie en total cost of ownership meenemen in ieder renovatieplan.

afbeelding 279
afbeelding 280

Bewoners centraal

Duurzamer en comfortabeler wonen tegen acceptabele woonlasten is niet voor iedereen in Nederland binnen handbereik. De woningcorporaties vervullen een cruciale rol om iedereen in Nederland een dak boven het hoofd te bieden en daarmee is de corporatiesector uniek in de wereld. Toch gaat het aan de planvormingstafel vaak over de technische maatregelen, labelsprongen en strokenplanningen en wordt ondanks alle goede bedoelingen de bewoner soms vergeten. Slimme techniek en financiën zijn randvoorwaarden, maar de sleutel tot succes in een project zit in de zachte kant van het samenwerken en de mens, ook wel de 3e succesfactor genoemd. In papierwerk kun je niet wonen en juist dat wonen wordt na een renovatie anders.

Het SlimRenoveren-principe: de bewoner centraal zetten in de planvorming, om zo niet alleen draagvlak en een fijnere samenwerking met bewoners te realiseren, maar ook een beter eindproduct!

Altijd no-regret met de blik op 2050

Verduurzamen van woningen is geen optelsom van losse maatregelen tot het gewenste energielabel is bereikt. Het gaat om een evenwichtig en integraal maatregelenpakket, waarin CO2-reductie, circulariteit, meer comfort en acceptabele woonlasten samenkomen tot een ingreep die ook naar de toekomst spijtvrij is. In 2050 moet de Nederlandse woningvoorraad CO2-neutraal zijn en draait de bouweconomie volledig circulair. Dat vraagt nu om maatregelen die optimaal bijdragen aan deze ambitie, zonder toekomstige desinvesteringen.

Het SlimRenoveren-principe: verder kijken dan alleen de maatregelen van nu, bij iedere renovatie- of onderhoudsingreep. Op zoek naar de optimale aanpak, staan gewenste eindsituatie en de benodigde tussenstappen centraal in de planvorming. Spijtvrij naar CO2-neutraal en circulair.

afbeelding 281
afbeelding 282

Productontwikkeling en innovatie als motor voor standaardisatie en opschaling

Willen we de doelstellingen voor 2050 enigszins haalbaar maken, dan zijn innovaties in de renovatiemarkt onontbeerlijk. En gelukkig gebeurt er ook veel op het vlak van productontwikkeling en innovatie, al blijken opschaling en standaardiseren in de traditionele renovatiemarkt soms een flinke uitdaging. Circulariteit en CO2-reductie vragen om nieuwe technieken en materialen zonder excessieve milieu-impact. Terug naar een natuurlijke basis én hergebruik van waardevol vrijkomend bouwmateriaal wordt dé uitdaging voor de komende jaren. Dat vraagt om ook buiten de conventionele paden te durven kijken en te zoeken naar creatieve en out-of-the-box oplossingen.

Het SlimRenoveren-principe: verkennen, ontwikkelen, ontsluiten en omarmen van innovaties die bijdragen aan duurzamer renoveren en de kwalitatieve verbetering van onze woningvoorraad.

Verantwoord omgaan met maatschappelijke middelen

De Nederlandse woningcorporaties huisvesten een kwetsbare doelgroep met maatschappelijk geld. Iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven en dat vraagt soms om scherpe keuzes tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Het SlimRenoveren-principe: verantwoord omgaan met maatschappelijke middelen vanuit een intrinsieke drive en duurzame en sociale idealen. Winst is geen doel op zich, maar een middel om doelen te behalen.

afbeelding 283